کتاب کله سر

علم غريبه متافیزیک

توضیحات محصول

پنج علم غریبه داریم که از عامّه مردم مخفی و پنهان است و آن را خمسه مُحتحبه نامند. و آن پنج علم عبارتند از: کیمیا، لیمیا، هیمیا، سیمیا، ریمیا و (کله سر) رمز آن علوم است.

علم کیمیا  : علمی است که بوسیله آن می‌توان قوای اجرام معدنی بعضی را به بعض دیگر تبدیل کرد. مثلاً بوسیله این علم می‌توان طلا و نقره را از فلزات جدا کرد.

علم لیمیا   : (علم طلسمات): علمی است که بوسیله آن روح در بدن دیگری انتقال دهند. کیفیّت تمزیج قوای فاعله عالیه با مفعوله سافله تا فعل غریب از آن حادث گردد.

علم هیمیا   : علمی است که بوسیله آن سیارات هفتگانه را می‌شناسند و در اثر آن شناخت بوسیله ستاره‌های هفتگانه در زمین تصرف می‌کنند و کارهای عجیب و غریب در روی زمین انجام می‌دهند.

علم سیمیا    : علمی است که انسان بوسیله یادگیری آن قدرت برای انجام کارهای خارق العاده پیدا می‌کند.

علم ریمیا    : علم شعبده است و آن عبارت است از معرفت قوای جواهر ارضیّه و مزاج آنها در یکدیگر تا از آنها قوّتی حاصل شود که از آن قوّه فعل غریب صدور یابد.

رمز فایل: mortinkolehser

 

error: کپی نکن