اینجا برای آیندگان است

آدمی فربه شود از راه گوش

error: کپی نکن