اسپرد چیست

 اسپرد چیست؟ هر کاری هزینه دارد. این جز بدیهیات بازار های مالی است. وقتی ما مقداری پول در شبکه بانکی جا به جا می کنیم،...