مورتین چیست؟

بنده محمدمهدی مرادی، تریدر و پژوهشگر درزمینه تجارت الکترونیک مخصوصا فارکس و دارای سبک خصوصی مورتین هستم.برای اموزش دوستان گرامی از هیچ تلاشی دریغ نخواهم...